CLOSE
หน้าหลัก ร่วมงานกับอารียา

ร่วมงานกับอารียา A Care

Benefit & Welfare

สวัสดิการและการดูแลพนักงาน
อารียาพร้อมดูแลพนักงานเพื่อให้การทำงานกับเราเต็มไปด้วยความสุข
ประกันกลุ่ม
(ประกันชีวิต+อุบัติเหตุ)
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันลาพักร้อน
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่น laptop
computer เครื่องเขียน ชุดยูนิฟอร์ม
เงินรับขวัญเมื่อมีบุตร
กระเช้าเยี่ยมไข้เงินช่วยเหลืองานศพ
เวลาทำงานยืดหยุ่นตาม
รอบที่คุณเลือก
คอร์สการอบรมที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพรอบด้าน
สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
และเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
ส่วนลดซื้อบ้านและ
คอนโดในเครืออารียา
รางวัลสำหรับพนักงานที่ร่วมงาน
กับเราครบ 5/10/15 ปี
ตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมแพทย์
ประจำห้องพยาบาลทุกอาทิตย์
การเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ
อารียาให้ความสำคัญกับพนักงานของเราเป็นอันดับต้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเราจึง
“มุ่งต่อยอดพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง”

DEVELOPMENT FOCUS ON…

สมรรถนะหลัก
ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมี
เป็นพื้นฐานที่จะนำองค์กร
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
สมรรถนะด้านผู้นำ
สมรรถนะด้านการทำงาน
ตามบทบาทหน้าที่

SPECIAL PROJECT Label Areeya Together

What is TogetheR ?

โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ใกล้จบปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาโยธาและก่อสร้าง เข้าร่วมฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น พร้อมลงภาคสนามกับทีมงานมืออาชีพจากอารียาเป็นระยะเวลา 2 เดือน

Why Together ?

ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาอย่างเข้มข้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสายงาน สมาชิก Together จะได้รับความรู้และประสบการณ์จริงรอบด้าน
ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ โดยระหว่างการฝึกอบรมจะได้รับการชี้แนะโค้ชสอนงานอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารและรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในฐานะพี่เลี้ยงพิเศษสุด ทางอารียามอบค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ เช่น อาหารและที่พักตลอดการฝึกอบรบ