CLOSE
หน้าหลัก ร่วมงานกับอารียา

ร่วมงานกับอารียา A Career

SHARE
ลำดับตำแหน่งงานฝ่ายสถานที่ปฏิบัติงานวันที่ประกาศดูรายละเอียด
1.ตำแหน่งงานโฟร์แมน โครงสร้าง/สถาปัตย์ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติงานบางนาวันที่ประกาศ10 พ.ค. 2562

ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน โครงสร้าง/สถาปัตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน บางนา
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของโครงการให้ได้มาตรฐาน ตามแผนงานที่กำหนด
 • ดูแลการทำงานของผู้รับเหมาช่วงและพนักงานรายวันให้ดำเนินงานก่อสร้างตามมาตรฐานและกำหนดเวลาการก่อสร้าง
 • เตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฎิบัติงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
 • ปฎิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

  คุณสมบัติ

 • ปวช. หรือ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีพิจารณาผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน
 • ประสบการณ์งานก่อสร้างบ้านและคอนโด 3 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกน่าเชื่อถือ เป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

เบอร์ติดต่อ: 02 798 9940-41
อีเมล์: recruit@areeya.co.th
ไลน์ ไอดี: recruitareeya
SHARE
2.ตำแหน่งงานวิศวกรโครงการฝ่ายบริหารงานก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติงานบางนาวันที่ประกาศ10 พ.ค. 2562

ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน บางนา
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับมอบนโยบายจากผู้จัดการโครงการ และจัดประชุมทีมงานเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการทำงาน
 • มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน และบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ งานควบคุมการก่อสร้าง(รายอาทิตย์และรายเดือน), งานงบประมาณ, และงานพัฒนาโครงการ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง
 • ควบคุมและตรวจสอบระบบการบริหารโครงการ ได้แก่ การแจ้งเก็บงานซ่อมก่อน/หลังโอน และงานแก้ไขบ้านstockของโฟร์แมนและวิศวกรภาคสนาม ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างและหลักวิศวกรรม เพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด
 • บริหารโครงการตามหลักISO 9001:2008 ตามที่บริษัทฯกำหนด (เช่น ความปลอดภัย ความสะอาด สภาพแวดล้อม)
 • ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงวางแผนการพัฒนาทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว)
 • ความรู้ด้าน Construction Management และ Property Development
 • ทักษะการบริหารจัดการโครงการ ทักษะการตัดสินใจเด็ดขาด มีภาวะผู้นำ
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

เบอร์ติดต่อ: 02 798 9940-41
อีเมล์: recruit@areeya.co.th
SHARE
3.ตำแหน่งงานผู้ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานโครงการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและจัดตั้งมาตรฐานโครงการสถานที่ปฏิบัติงานบางนาวันที่ประกาศ10 พ.ค. 2562

ตำแหน่งงาน : ผู้ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน บางนา
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
อัตรา4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบคุณภาพงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

• ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

• จัดทำรายงานการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของงานและวัสดุที่ใช้

• ตรวจสอบคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัย  

 

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปีในธุรกิจก่อสร้าง (ประสบการณ์ด้านตรวจสอบคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

• มนุษยสัมพันธ์ดี มีความน่าเชื่อถือ และสามารถรักษาความลับได้

• สามารถทำงานคนเดียวได้ในระยะเวลาที่จำกัด

• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์

• ทำงานเชิงรุก, มีความคิดสร้างสรรค์, สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงานที่ทำ (Sense of Ownership)

 

 

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

เบอร์ติดต่อ: 02 798 9940-41
อีเมล์: recruit@areeya.co.th
ไลน์ ไอดี: recruitareeya
SHARE