อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property

รู้จักอารียา

ขอต้อนรับสู่ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )

รู้จักอารียา:

รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน ) มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

วิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี ( Wisitt Laohapoonrungsee )

วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการอาวุโส

วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ( Viwat Laohapoonrungsee )
นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ ( Niphapat Romerattanaphun )

นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์

กรรมการ

นายทัน เทียนสุวรรณ ( Thun Tiensuwan )

นายทัน เทียนสุวรรณ

กรรมการ

นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ( Archawan Eiampaiboonphan )

นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

กรรมการ

นายวันชัย ตันติกุล ( Wanchai Tantikul )

นายวันชัย ตันติกุล

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายปรีชา บุญยกิดา ( Preecha Boonyakia )

นายปรีชา บุญยกิดา

กรรมการอิสระ

นายสมพล เทียนสุวรรณ ( Sompon Tiensuwan )

นายสมพล เทียนสุวรรณ

กรรมการอิสระ

ผังองค์กร บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )

ผังองค์กร

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )

ผังองค์กร บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )