อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property
รู้จักอารียา
ขอต้อนรับสู่ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )

รู้จักอารียา:

รายนามคณะกรรมการ

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน ) มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการอาวุโส

นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์

กรรมการ

นายทัน เทียนสุวรรณ

กรรมการ

นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

กรรมการ

นายวันชัย ตันติกุล

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายปรีชา บุญยกิดา

กรรมการอิสระ

นายสมพล เทียนสุวรรณ

กรรมการอิสระ

ผังองค์กร

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )

ผังองค์กร บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )