อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property

รู้จักอารียา

ขอต้อนรับสู่ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )

รู้จักอารียา:

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของ อารียา พรอพเพอร์ตี้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของ อารียา พรอพเพอร์ตี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ที่มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืนและสร้างความแตกต่างอย่าง โดดเด่นในเรื่องการออกแบบ คุณภาพการก่อสร้างแ ละการบริการ เพื่อให้ลูกบ้าน ชุมชนและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีและเปี่ยมสุข

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

เพื่อเป็นผู้นำในการ ทำธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างสมดุล ต่อทั้งพนักงาน ลูกค้า และต่อสังคม