อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property
img ratio img ratio
ร่วมงานกับเรา ใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีสุนทรียะ และค้นพบความสุขมีตัวตน ไปด้วยกันที่นี่กับ อารียาฯ

ร่วมงานกับอารียา:

สวัสดิการ สำหรับพนักงานอารียาฯ

สวัสดิการและการดูแลพนักงาน อารียาพร้อมดูแลพนักงานเพื่อให้การทำงานกับเราเต็มไปด้วยความสุข
ประกันกลุ่ม
( ประกันชีวิต + อุบัติเหตุ )
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันลาพักร้อนประจำปี
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่น Laptop
Computer เครื่องเขียน ชุดยูนิฟอร์ม
เงินรับขวัญ เมื่อมีบุตร
กระเช้าเยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลืองานศพ
เวลาทำงานยืดหยุ่นตาม
รอบที่คุณเลือก
คอร์สการอบรมที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพรอบด้าน
สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
และเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
ส่วนลดซื้อบ้านและ
คอนโดในเครืออารียา
รางวัลสำหรับพนักงาน
ที่ร่วมงานกับเราครบ 5/10/15 ปี
ตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมแพทย์
ประจำห้องพยาบาลทุกอาทิตย์
img ratio อารียาให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับต้น เราจึงมุ่งต่อยอดพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
img ratio อารียาให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับต้น เราจึงมุ่งต่อยอดพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

การเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ

อารียาให้ความสำคัญกับพนักงานของเราเป็นอันดับต้นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเราจึง

มุ่งต่อยอดพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง

development
focus on

development
focus on

สมรรถนะหลักทักษะ

และคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมีเป็นพื้นฐานที่จะนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

สมรรถนะด้านผู้นำ

สมรรถนะด้านการทำงาน

ตามบทบาทหน้าที่

special project
label areeya together

what is together ?


โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ใกล้จบปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาโยธาและก่อสร้าง เข้าร่วมฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง เข้มข้น พร้อมลงภาคสนามกับทีมงานมืออาชีพจากอารียาเป็นระยะเวลา 2 เดือน


why together ?


ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาอย่างเข้มข้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสายงาน สมาชิก Together จะได้รับความรู้และประสบการณ์จริงรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ โดยระหว่างการฝึกอบรมจะได้รับการชี้แนะโค้ชสอนงานอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารและรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในฐานะพี่เลี้ยงพิเศษสุดทางอารียามอบค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ เช่น อาหารและที่พักตลอดการฝึกอบรบ