อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property
img ratio img ratio
ร่วมงานกับเรา ใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีสุนทรียะ และค้นพบความสุขมีตัวตน ไปด้วยกันที่นี่กับ อารียาฯ

ร่วมงานกับอารียา:

อารียา เชื่อมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านสุนทรียศาสตร์

เราสนับสนุนความสามารถ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาทั้งบุคคลากรและองค์กร เพื่อสานต่อจุดยืนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้กับสังคม
img ratio
img ratio

เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อารียา จึงเตรียมความพร้อม
ในการบริหารงานที่ขยายตัวมากขึ้น


เรามองหาบุคคลากรที่เต็มไปด้วยพลังและความตั้งใจในการทำงาน เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันยุคสมัย กล้าที่จะท้าทายกระแสหลัก เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ร่วมงานกับอารียา
" ร่วมหาความหมายของชีวิตคุณ "

img ratio Areeya's DNA
img ratio Areeya's DNA
meet the a team
วิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี ( Wisitt- Laohapoonrungsee )

การทำงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ใช้เงินอย่างเดียวไม่ได้

กุญแจสำคัญของบริษัท คือ บุคลากร

วิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ( Viwat Laohapoonrungsee )

ในการทำงาน ตัวบ่งชี้ความสำเร็จนั้นวัดได้จาก
ตัวคนไม่ใช่ตัวเลขหรือสถิติ นั่นเป็นที่มาของยุทธศาสตร์องค์กรที่

ให้ความสำคัญการสรรหา และพัฒนาบุคลากร

วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการอาวุโส