CLOSE

รักษ์โลก รักเรา

ABOUT SUSTAINABLE HAPPINESS

” ผมแค่รับผิดชอบในงานของผม
เพราะประเทศจะยั่งยืนได้ก็คือการมีความรับผิดชอบ ดังนั้นถ้า
ผมทำโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพควบคู่ไปกับความตระหนักถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่สำคัญสามารถสร้างชุมชนให้มี
ปัญหาน้อยได้เยอะเท่าไรก็จะช่วยประเทศได้มากเท่านั้น
ในขณะที่ลูกบ้านก็จะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสมบูรณ์ ”

คำกล่าวของ วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

กรรมการบริหาร บริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ที่มาของโครงการ รักษ์โลก รักเรา หรือ Sustainable Happiness

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้

เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

รักษ์โลก รักเรา

Sustainable Happiness

สร้างสุขยั่งยืน
บนสังคมคุณภาพ

เพราะการซื้อบ้าน

เท่ากับการซื้อคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งได้มาจากสังคมคุณภาพที่เกิดจากอยู่ร่วมกัน อย่างสามัคคีในชุมชนแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้าง ความสุขที่ยั่งยืน Sustainable Happiness ซึ่งบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญ และยึดถือเป็นหัวใจหลักของนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพมาอย่างยาวนาน

Areeya SD Report

“บ้าน” มิใช่เพียงที่อยู่อาศัย …
แต่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว เป็นที่ที่ลูกหลานจะเติบโต
และเป็นที่ที่ความทรงจำทั้งหมดจะถูกประทับไว้