รักษ์โลก รักเรา  
( Sustainable Happiness )

" สร้างสุขยั่งยืน บนสังคมคุณภาพ "

เพราะการซื้อบ้าน เท่ากับการซื้อคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งได้มาจากสังคมคุณภาพที่เกิดจากอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีในชุมชนแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสุขที่ยั่งยืน Sustainable Happiness ซึ่งบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญ และยึดถือเป็นหัวใจหลักของนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพมาอย่างยาวนาน

" ผมแค่รับผิดชอบในงานของผม เพราะประเทศจะยั่งยืนได้ก็คือการมีความรับผิดชอบ ดังนั้นถ้า ผมทำโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ ควบคู่ไปกับความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่สำคัญสามารถสร้างชุมชนให้มีปัญหาน้อยได้เยอะเท่าไรก็ช่วยประเทศได้มากเท่านั้น ในขณะที่ลูกบ้านก็จะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสมบูรณ์ "

คำกล่าวของ วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร บริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ที่มาของโครงการ รักษ์โลก รักเรา หรือ Sustainable Happiness

คู่มือคัดแยกขยะ AREEYA GO GREEN

อารียาจัดทำ E-book บอกเล่าเรื่องราววิธีแยกขยะในบ้าน ซึ่งอยากเชิญขวนให้ลูกบ้านและคนทีส่นใจร่วมกันแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และนำไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อส่งต่อความสุขให้แก่สังคมต่อไป นอกจากจะทำให้บ้านของท่านน่าอยู่แล้ว ยังเป็นการช่วยลดการสร้างมลภาวะให้กับโลกอีกด้วย

READ MORE

Green Living Recycling การทำโคมไฟจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน

" Green Living Recycling " การทำโคมไฟจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร " คุณเต้าหู้-ณฤต เลิศอุตสาหกูล หรือ Hoo DIY " กูรู DIY ชื่อดัง

READ MORE

Areeya Child Friendly Space ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง

บริษัท อารียาพรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)ได้ดำเนินโครงการ Areeya Child Friendly Spaceศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง มาตั้งแต่ปี 2559จนถึงปัจจุบัน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่จะเกิดกับเด็กในพื้นที่ก่อสร้าง ลดความกังวลสำหรับแรงงานที่เป็นผู้ปกครอง

READ MORE