อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property

รักษ์โลก รักเรา

" เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้ เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน "

รักษ์โลก รักเรา:

Sustainable Happiness By Areeya

Green Quarter รักษ์โลก รักเรา

ผมแค่รับผิดชอบในงานของผม
เพราะประเทศจะยั่งยืนได้ก็คือการมีความรับผิดชอบ


ดังนั้น ถ้าผมทำโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ ควบคู่ไปกับความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ที่สำคัญสามารถสร้างชุมชนให้มีปัญหาน้อยได้เยอะเท่าไรก็จะช่วยประเทศได้มากเท่านั้น ในขณะที่ลูกบ้านก็จะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสมบูรณ์

Mr. Viwat Lauhapoonrungsi - Sustainable Happiness By Areeya

คำกล่าวของ วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

กรรมการบริหาร บริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ที่มาของโครงการ รักษ์โลก รักเรา หรือ Sustainable Happiness

รักษ์โลก รักเรา
" สร้างสุขยั่งยืน บนสังคมคุณภาพ "
sustainable happiness
เพราะการซื้อบ้าน เท่ากับ การซื้อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้มาจากสังคมคุณภาพที่เกิดจากอยู่ร่วมกัน อย่างสามัคคีในชุมชนแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้าง ความสุขที่ยั่งยืน Sustainable Happiness ซึ่งบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญ และยึดถือเป็นหัวใจหลักของนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพมาอย่างยาวนาน

แนวความคิด

" รักษ์โลก รักเรา "

นวัตกรรมสร้างความสุข โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม เป็นสำคัญ เราจึงตั้งใจ และมุ่งมั่นสร้างความสุขกับทุกภาคส่วน ร่วมกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 6 กลุ่ม เพื่อสร้างสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน

1

สุขคนสร้าง

คนงาน หรือ แรงงาน

ได้รับการพัฒนา เชี่ยวชาญ แรงงานมีฝีมือ และรายได้เพิ่มขึ้น

2

สุขเจ้าบ้าน

พนักงาน หรือ เจ้าบ้าน

มีจิตสำนึกรักองค์กร และผูกพันต่อองค์กร

3

สุขลูกบ้าน

ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้าน

มีความสุขที่ได้พักอาศัยในโครงการ เป็นสังคมที่ดี มีความสุขที่ยังยืน

4

สุขเพื่อนบ้าน

ผู้รับเหมา คู่ค้าวัสดุก่อสร้าง

งานมีคุณภาพ และได้ค่าตอบแทนที่ดี

5

สุขสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม หรือ พลังงานทางเลือก

เกิดการลดใช้พลังงาน ทั้งในและนอกองค์กร

6

สุขสังคม

สังคมและชุมชนใกล้เคียงโครงการ

สังคมสุขยังยืน ปราศจากข้อร้องเรียนจากภายนอก

areeya

sustainable development report

areeya

sustainable development

report
บ้าน มิใช่เพียงที่อยู่อาศัย
แต่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัวเป็นที่ที่ลูกหลานจะเติบโต และเป็นที่ที่ความทรงจำทั้งหมดจะถูกประทับไว้
2018
2018

report 2018

sustainable  development  report

  • pdf
  • size 0 MB