อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property
รักษ์โลก รักเรา
" เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้ เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน "

รักษ์โลก รักเรา:

sustainable news

1 ปี กิจกรรม Recycling Day ( วันรับซื้อของรีไซเคิล ถึงหน้าบ้านคุณ )

  • 31.10.62
  • 157 view
31.10.62157 view
เป็นหนึ่งในโครงการ A zero waste life ส่งเสริมให้ลูกบ้านรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ให้ความสำคัญกับการคัดแยกของรีไซเคิล เพื่อนำกลับไปเป็นวัตถุดิบสำหรับสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อที่ทำจากขวดพลาสติก ชุดโต๊ะนักเรียนที่ทำจากกล่องนม เป็นต้น เราเริ่มต้นด้วยการศึกษาวิจัยพฤติกรรมและปริมาณขยะของลูกบ้านอารียาในปี 2560 พบว่า ใน 1 หลัง มีปริมาณขยะเปียกและของรีไซเคิล ถึงร้อยละ 70 เราจึงได้วางรูปแบบการจัดการของรีไซเคิลที่เหมาะสม และสะดวกต่อลูกบ้านมากที่สุด โดยร่วมกับ Application Recycle Day เป็นการไปรับซื้อของรีไซเคิลถึงหน้าบ้าน เริ่มดำเนินงานครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีเป้าหมายจัดการของรีไซเคิล นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างสมบูรณ์

1 ปีที่ดำเนินกิจกรรม Recycling Day มีลูกบ้านร่วมกิจกรรมสะสม 1,715 หลัง สามารถรวบรวมของรีไซเคิลได้ 20,072.85 kg. ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 28,250.21 kg./CO2 เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 3,138 ต้น หรือเทียบเท่าการปลูกป่า 62.77 ไร่


อารียายังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้มาจาก “สังคมคุณภาพ” ที่เกิดจากการอยู่ร่วมกัน อย่างสามัคคีในชุมชนแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสู่แนวคิดในการสร้าง “ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน Sustainable Happiness” 

ขอขอบคุณลูกบ้านอารียาทุกท่านที่ร่วมกันดูแลโลกใบนี้