VISION&MISSION

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

“บ้าน” มิใช่เพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว เป็นที่ที่ลูกหลานจะเติบโต และเป็นที่ที่ความทรงจำทั้งหมดจะถูกประทับไว้ สำหรับผู้ที่มองหารูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย สวยงามใจกลางเมือง อารียาจะเป็นบ้านในฝันของคุณ

พันธกิจ

1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจที่เป็นโครงการที่มีตำแหน่งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ โดยเน้นถึงเรื่อง

  • ทำเลที่ตั้งโครงการที่มีศักยภาพ เช่น อยู่ใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ เป็นต้น
  • ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุตกแต่งด้วยตนเองได้ เช่น เลือกกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ลายกระจก เป็นต้น
  • แบบบ้าน รายละเอียดของการก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แบบบ้านที่มีฝ้าเพดานที่สูงโปร่งสบายมีการเดินสาย โทรศัพท์ให้ทุกห้องภายในบ้าน เป็นต้น
  • ราคาสมเหตุสมผล และสามารถแข่งขันได้ ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงต้นทุนและทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท และสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัทให้กว้างขวางขึ้น

3. บริษัทจะดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

  • ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Govermance) โดยมุ่งเน้นในเรื่องกรรมการบริษัท ความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ และการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ลงทุน และสาธารณชนได้รับทราบ และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้